FOR KOLIND-PEDERSTRUP IDRÆTSFORENING

I Kolind-Pederstrup Idrætsforening (herefter KPI) bliver personfølsomme oplysninger, der er indhentet elektronisk eller fysisk f.eks. pr. brev, mail, personligt, mundtligt eller telefonisk, behandlet sikkert og fortroligt af hensyn til din retssikkerhed i henhold til persondataloven, samt den nye persondataforordning.

Da vi har registreret oplysninger om dig, er det fordi du enten er nuværende medlem hos os eller tidligere har været medlem hos os. Derfor har vi udarbejdet denne privatlivspolitik til dig, så du kan se, hvordan vi behandler din personoplysninger.

DATAANSVARLIG

I KPI er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig. Vi er:
NAVN: Kolind-Pederstrup Idrætsforening
CVR: 29 85 68 18
E-mail: KPI.Badm@outlook.dk

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger kan være alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når vi indsamler personfølsomme oplysninger om dig som medlem, skal formålet være klart og sagligt. Vi må og indsamler ikke flere personfølsomme oplysninger end det aktuelle formål kræver.

PERIODE FOR OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, hvorefter vi sletter/destruere oplysningerne på forsvarlig vis, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for dennes opbevaring, hvorfor dette ikke er muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler følgende oplysninger:
a) Følsomme personoplysninger: helbredsoplysninger omkring allergier i forbindelse med deltagelse i arrangementer arrangeret af KPI eller hvor vi som forening deltager i.
b) Almindelige personoplysninger i forbindelse med tilmelding via Conventus til en af for-eningens aktiviteter:
a. Køn, Navn, Land, Adresse, Postnr., Kommune, Mobil, E-mail, Fødselsdato.
b. Der indhentes kun yderligere personoplysninger i det tilfælde,
at det er relevant i forhold til formålet.
c) Personoplysninger vedrørende straffedomme og lovovertrædelser (børneattest), som har relevans for din position i bestyrelsen, som instruktør/træner eller anden type frivil-ligt arbejde i klubben, der strækker sig over en længere periode. (Gælder kun for besty-relsesmedlemmer, instruktører/trænere og andre frivillige medhjælpere, hvor dette kræves)

KILDER

Når vi modtager information fra andre end dig selv, vil disse kilder være:
a) Offentlige myndigheder.
b) Eksterne samarbejdspartnere som for eksempel kreds- og landsforbund m.fl.

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

I KPI videregiver vi kun dine oplysninger i det omfang, at det er nødvendigt og relevant i for-hold til formålet. Det kan f.eks. være i forbindelse med:
• Oprettelse af spillerlicenser igennem andre forbund.
• Overdragelse af spillerlicenser til andre klubber.
• Videregivelse af allergigener efter indhentning af disse i forbindelse med et arrange-ment arrangeret af en anden klub/forening, så der kan tages højde for disse.

Hvor vi sender dine data

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:
• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behand-lingen af dine personoplysninger begrænset.
• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. For at tilbagekalde dit samtykke kan du sende en mail om dette til:

Navn: Kolind-Pederstrup Idrætsforening
CVR: 29 85 68 18
E-mail: KPI.Badm@outlook.dk

• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved i elektronisk form (E-post) og e-mail henvende dig til KPI med henblik på, at anmode om indsigt og/eller tilbagekalde dine personoplysninger.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 11.06.2019

Luk menu