VEDTÆGTER FOR KOLIND-PEDERSTRUP IDRÆTSFORENING

 

§ 1 NAVN
1. Foreningens navn er K.P.I med hjemsted i Syddjurs kommune
2. KPI er betegnelsen for Kolind-Perstrup Idrætsforening

 

§ 2 FORMÅL
1. KPI´s formål er at opnå fællesskab samt at skabe en meningsfyldt fritid for medlemmerne gennem konkurrence- og motions idræt samt andet kulturelt arbejde.

2. For bedst muligt at realisere foreningens formål er der foreningens pligt i muligt omfang at tilbyde uddannelse af ledere til idrætslige, organisatoriske og administrative opgaver.

§ 3 TILSLUTNING
1. Foreningen kan være tilsluttet Dansk Gymnastik og Idrætsforeninger ( DGI) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) og underkastet disses love og vedtægter

2. Kontingenter afholdes af hovedforeningen.

§ 4 MEDLEMMER
1. Foreningens medlemmer kan være dels aktive og dels passive

2. Medlemmer af foreningen kan enhver blive, som ikke er restant i anden forening. Dog kan et medlem udelukkes, om der findes særligt anledning dertil. En sådan beslutning træffes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra afdelingerne.

§ 5 FORENINGENS LEDELSE
1. Foreningens ledelse forestås af en hovedbestyrelse, samt en bestyrelse for hver enkelt af foreningens idrætsafdelinger. Hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelser repræsenterer foreningen og afdelingerne ved de i henholdsvis stk A7 og B7 omtalte arbejdsområder samt over for medlemmer, kommunale myndigheder, unioner og forbund m.m.

2. Såfremt et bestyrelsesmedlem ved sit arbejde eller på anden måde afskæres fra at deltage aktivt i bestyrelsens arbejde i mere end 3 måneder, kan bestyrelsen overgive mandatet til suppleanten.

3. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

A. HOVEDBESTYRELSEN
1.   Bestyrelsen består af en formand, sekretær, kasserer og formændene for idrætsafdelingerne.

2.  Medlemmer af bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. På lige år er en på valg, i ulige år to. De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer  konstituerer sig selv som formand, sekretær og kasserer. Dog vælges formændene for idrætsafdelingerne af afdelingens bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.

3. Revisionen varetages af 1 eller 2 på generalforsamlingen valgte revisorer. Hvis der er valgt 2 revisorer, er der én revisor på valg hvert år. Valgene gælder for 2 år ad gangen. Revisorerne skal foretage såvel regnskabsmæssig som kritisk revision, og er bemyndiget til at foretage uanmeldt kasseeftersyn.

4. En suppleant for henholdsvis bestyrelse og revision vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede, og at fraværende medlemmer er bekendt med mødet.

6. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder samt andre vigtige møder.

7. Bestyrelsens arbejdsområder er fremme af samarbejdet mellem afdelingerne, udbygning af kontakt og samarbejde med myndighederne og erhvervslivet, samt administrere klublokaler, foreningsfester, lotterispil o.lign. Enkelte af disse arrangementer kan delegeres til idrætsafdelingerne.

8. Bestyrelsen kan hvert år inden 1. oktober fastsætte et kontingent til hovedforeningen for det kommende år.

9. Bestyrelsen kan mellem 2 generalforsamlinger nedsætte nye afdelinger og udvalg, og lade afdelingsformændene indtræde i bestyrelsen. En afdeling kan kun ekskluderes fra foreningen på generalforsamlingen.

10. Bestyrelsen kan overdrage enkelte medlemmer særlige arbejdsopgaver.

11. For foreningens forpligtigelser hæfter foreningen alene med sin formue.

12. I tilfælde af formandens, sekretærens eller kassererens afgang i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig til næste generalforsamling.

B. AFDELINGSBESTYRELSER
1. Bestyrelsen består af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

2. Medlemmerne af bestyrelsen vælges på de ordinære generalforsamlinger for to år ad gangen. Ved stiftende generalforsamling afgøres hvem, der er på valg på den første ordinære generalforsamling. Bestyrelserne konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Næstformand og sekretær kan være samme person. Kassereren skal være fyldt 18 år. Bestyrelsen udpeger hver en P.R.-mand.

3. Revision som for hovedbestyrelsen.

4. På hver af generalforsamlingerne vælges mindst en bestyrelsessuppleant og en revisorsuppleant. Valgene gælder for et år ad gangen.

5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og fraværende medlemmer er gjort bekendt med mødet.

6. Bestyrelserne skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder samt andre vigtige møder.

7. Bestyrelserne træffer beslutninger vedr. afdelingens sportslige arbejde, f.eks. deltagelse i turneringer, engagement af trænere, træningsophold, sammenkomster, sponsorer, reklame, rejser og rekvisitter samt om afdelingens administration, herunder fastsættelse af kontingent for såvel aktive som passive medlemmer, opkrævning af kontingent, regnskab og ansøgning om medlems- og lokaletilskud. Bestyrelserne udfærdiger budgetter for det kommende år og forlægger disse til orientering på hovedforeningens generalforsamling i sidste halvdel af februar. Afdelingerne er selvstændigt økonomisk ansvarlige, men kan dog aldrig foretage økonomiske dispositioner, der bærer risiko for budgetoverskridelser, som ikke kan rummes indenfor afdelingens egenkapital.

8. For afdelingens forpligtigelser hæfter afdelingen alene med sin formue.

9. Kontingentopkrævning og ind- og udmeldelse sker efter afdelingsbestyrelsernes nærmere bestemmelse herom.

10. Afdelingerne fører fortegnelse over medlemmerne. Aktive og passive medlemmer føres adskilte.

§ 6  GENERALFORSAMLINGER
Hovedforeningsgeneralforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Hovedforeningsgeneralforsamlingen afholdes i sidste halvdel af februar måned.
Afdelingsgeneralforsamlingen afholdes i første halvdel af februar måned. Indvarslingerne skal ske i dagspressen mindst 14 dage før generalforsamlingernes afholdelse. Indkomne forslag skal være skriftlige og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsordenen skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. A: Formanden aflægger beretning.
B: Afdelingsformændene aflægger beretning.
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
4. Budget fremlægges.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og suppleant(er)
7. Valg af revisorer og suppleanter for disse.
8. Eventuelt.

Ved afdelingsgeneralforsamlingerne udgår punkt 2.B.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal. Uanset de mødtes antal.
Eventuelle lovændringer kan ske på den ordinære generalforsamling. Forslaget skal være fremsendt til formanden mindst 1 måned før generalforsamlingens afholdelse. For at en lovændring kan ske, skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme for. Stemmeret har aktive medlemmer over 14 år, bosiddende passive medlemmer over 18 år, samt én forældre/værge til aktive medlemmer under 14 år. Kun fremmødte kan stemme, og kun med én stemme. Stemmeretten bortfalder ved kontingentrestance. Hvis nogen ønsker skriftlig afstemning, skal dette finde sted.
Valgbar til hovedbestyrelsens generalforsamlingsvalgte er ethvert medlem over 18 år og forældre/værge til aktive medlemmer under 18 år.
Valgbar til afdelingsbestyrelserne er enhver stemmeberettiget.
Protokollen underskrives af dirigenten, og har fuld beviskraft for, hvad der er passeret.

§ 7 EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller ved skriftlig begæring herom fra mindst 10% – dog mindst 15 af de stemmeberettigede medlemmer. Begæring skal stiles til formanden for bestyrelsen og oplyse om årsag og begrundelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest én måned efter modtagen begæring herom. Annoncering som for ordinær generalforsamling dog med angivelse af dagsorden.

§ 8 REGNSKAB OG REVISION
Foreningens og afdelingernes regnskabsår er kalenderåret. Regnskaberne skal indeholde driftsregnskab og status, og forlægges de respektive bestyrelser forinden generalforsamlingens afholdelse.
Kassereren skal drage omsorg for, at regnskabet afleveres til revision i god tid inden generalforsamlingen, dog mindst 8 dage før.

§ 9 FORENINGENS OPLØSNING
Foreningens opløsning kan kun finde sted på en til formålet indkaldt generalforsamling. Mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være mødt, og mindst ¾ heraf stemme for forslaget. Er halvdelen ikke mødt op, eller opnås ikke ¾ stemmer for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling. Uanset antal fremmødte på den 2. generalforsamling, kan beslutning om opløsning træffes, når mindst ¾  af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.
Ved en afdelings opløsning, tilfalder afdelingens midler hovedforeningen.
Ved foreningens opløsning, opbevares foreningens formue og andre midler af Midtdjurs kommune, indtil der igen etableres idrætsarbejde i Kolind-Perstrup området. Undtaget er foreningens klubhus, beliggende på Matr. Nr. 12 cf, Kolind by og sogn i idrætsanlægget, som ved foreningens opløsning overgår til Midtdjurs kommune i henhold til bestemmelserne herom.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 19. februar 1996.
Sv. Astrup
dirigent 

 

Luk menu